НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 1987 Г. ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ

Body: 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 2. Стаята за лична хигиена на жените се състои от: 1. приемна, в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 кв.м, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползуване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.; 2. процедурна с индивидуални кабини: 1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 - по 1 кабина плюс на 200 жени. Всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 кв.м, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ; 3. тоалетна.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 3. Подът и стените на кабините по чл. 2, т. 2 трябва да са облицовани с теракотни, съответно с фаянсови плочки. Във всяка кабина на височина 10 см се поставят две стъпенки от цимент и облицовани с плочи с разстояние помежду им 40 см. По средата между задния край на стъпенките се поставя подов сифон. Подът трябва да бъде леко наклонен към отвора на сифона за оттичане на водата.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 4. (1) Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците. (2) В кабините трябва да има течаща топла и студена вода, която да отговаря на БДС 2823-67.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 5. Стаята за почивка на бременните жени е с площ, не по-малко от 8 кв.м, и се обзавежда със: 1. твърда кушетка, покрита с гладка мушама (една на 5 бременни); 2. шкаф с чаршафи за индивидуално ползуване от всяка бременна; 3. масичка или нощно шкафче; 4. чешма с топла и студена вода; 5. най-малко 2 стола; 6. чаши за вода. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 6. Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат една до друга. Те се откриват в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 7. В стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени се осигуряват отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 8. (1) Ръководителят на предприятието организира обзавеждането, комплектуването и откриването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени до 3 месеца от влизането в сила на наредбата и осигурява редовното им снабдяване с необходимите материали, определени от здравния работник, обслужващ жените, и от профкомитета. (2) Здравните и профсъюзните органи на предприятието упражняват контрол за откриването, обзавеждането, поддържането и използуването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 9. Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използуването им за други цели. Заключителни разпоредби Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 308 от Кодекса на труда и отменя Указанието на ЦС на БПС от 1975 г. за организирането, устройството, поддържането и ползуването на стаите за лична хигиена на жената и девойката (необнародвано).