НАРЕДБА № 17 ОТ 30 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Body: 

[Препратки от статии]

[Препратки от практики]

[Препратки от процедури]

[Бележки]

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.

(2) Обект на дейностите по ал. 1 са граждани на Република България и на други страни, идващи от ендемични за паразитни болести региони, с цел недопускане внасянето и разпространението на тези заболявания на територията на Република България. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 2. (1) Министерството на здравеопазването (МЗ) ръководи, координира и контролира дейностите по чл. 1, ал. 1. (2) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 2008 г.) Министерството на здравеопазването предоставя при поискване на лица, ведомства, организации и др., които извършват дейности в рискови за заразяване региони, необходимата информация за разпространението на паразитните болести по света и предпазните мерки, които трябва да предприемат спрямо пътуващите зад граница.

 

(3) Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) поддържа в интернет страницата си актуална информация за разпространението на паразитните болести по света и препоръчителните предпазни мерки спрямо тях. (4) Ежегодно НЦЗПБ предоставя на МЗ актуализирана информация за разпространението, лечението и химиопрофилактиката на маларията по света съгласно препоръките на Световната здравна организация. (5) Информацията по ал. 4 се предоставя от МЗ на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), лечебните заведения (ЛЗ), здравните заведения (ЗЗ) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) в страната.

 

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 3. За изпълнение на дейностите по чл. 1 и 2 МЗ се подпомага от националния консултант по паразитология и лекари с призната специалност по "медицинска паразитология" от НЦЗПБ, медицинските университети (МУ) и РИОКОЗ. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 4. Националният консултант по паразитология: 1. анализира информацията за разпространението на паразитните болести в света, риска от заразяване на пътуващите извън територията на Република България и епидемиологичните последствия при внасяне на паразитни болести в страната; 2. разработва и предлага на МЗ проекти на нормативни документи, уреждащи провеждането на дейностите по чл. 1, ал. 1 от ЛЗ, здравните заведения, РИОКОЗ и др.; 3. осъществява научно-методично ръководство на РИОКОЗ и лечебните структури по изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1.

 

[Препратки от статии]

 

[Препратки от практики]

 

[Препратки от процедури]

 

[Бележки]

 

 

Чл. 5. Националният център по заразни и паразитни болести и МУ следва периодично да организират и провеждат тематични курсове по диагностика, лечение, профилактика, епидемиологичен надзор и контрол на внасяните паразитни болести в Република България. Раздел II. Диагностика и мерки при откриване на случаи на внасяни паразитни болести

[Препратки от статии]

 

[Препратки от практики]

 

[Препратки от процедури]

 

[Бележки]

Чл. 6. (1) Лабораторната

диагностика на внасяните паразитни болести се извършва в медико-диагностични лаборатории по медицинска паразитология. (2) Лекарите с призната специалност по "медицинска паразитология", работещи в структурите по ал. 1, периодично (на всеки 3 години) преминават задължително курсово обучение по тропически паразитни болести в НЦЗПБ и/или МУ с цел поддържане на квалификацията си.

 

Чл. 7. (1) За малария се изследват лица, идващи от страни с разпространена малария (приложение № 1) по клинични и/или по епидемиологични показания (приложение № 2). (2) При повишена температура гражданинът е длъжен да уведоми лекаря, който извършва клиничния му преглед, за пребиваване в тропическа страна през последните три години. (3) Лекарят, осъществяващ клиничен преглед на пациент с повишена температура, пребивавал през последните три години в тропическа страна, го насочва за изследване за малария в структурите по чл. 6, ал. 1 с медицинско направление, независимо от диагнозата. (4) Изследването за малария се извършва по реда, посочен в приложение № 3. (5) Структурите по чл. 6, ал. 1 задължително изпращат за потвърждение в Националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите - местни и тропически, на НЦЗПБ не по-късно от 24 часа след изследването микроскопските препарати, въз основа на които е поставена диагнозата малария. 

 

Чл. 8. При диагностични затруднения на малария се изисква консултация и/или изследване в НЦЗПБ и/или в структурите по чл. 6, ал. 1 на университетските многопрофилни болници в страната. Чл. 9. Гражданите, пристигащи от страни, ендемични за тропически паразитни болести (приложение № 1), по клинични показания се насочват за изследване от лекаря, извършил клиничния преглед в структурите по чл. 6, ал. 1 с медицинско направление.

 

Чл. 10. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве извършва по епидемиологични показания и по преценка на лекар с призната специалност по "медицинска паразитология" изследвания за внасяни паразитни болести на лицата, пристигнали от страните по чл. 9. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 11. (1) Структурите по чл. 6, ал. 1 изпращат до директора на РИОКОЗ месечна/годишна справка (приложение № 4) за извършените изследвания и всички лабораторно потвърдени случаи на внасяни паразитни болести. (2) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве изпраща обобщена информация (приложение № 4) за потвърдените случаи на внасяни паразитни болести до директорите на дирекция "Обществено здраве" (ОЗ) на МЗ и НЦЗПБ. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 12. (1) Всички болни/заразоносители с лабораторно потвърдена внасяна паразитна болест подлежат на амбулаторно или стационарно лечение. (2) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица - болни и заразоносители на малария. (3) Лечението на лицата по ал. 1 и 2 се провежда при задължителна консултация с лекар с призната специалност по "медицинска паразитология" или лекар с призната специалност по "инфекциозни болести". (4) За лечение на рядко диагностицирани, но животозастрашаващи внасяни паразитни болести НЦЗПБ поддържа и съхранява лекарствен запас от неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти. (5) Ежегодно НЦЗПБ уведомява Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за количествата и вида на лекарствените продукти по ал. 4. (6) Средствата за закупуване на лекарствените продукти по ал. 4 се осигуряват от НЦЗПБ. (7) Условията и редът, при които НЦЗПБ предоставя при необходимост на лечебните заведения в страната лекарствени продукти от запаса по ал. 4, се определят с наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 31 от 2007 г.). (8) Националният консултант на МЗ по паразитология съгласувано с изпълнителния директор на ИАЛ определя вида и количеството на лекарствените продукти по ал. 4 и периодично прави предложение до директора на НЦЗПБ за попълване на лекарствения запас.

 

Раздел III. Профилактика и контрол на внасяните паразитни болести

 

 

[Препратки от статии]

 

[Препратки от практики]

[Препратки от процедури]

 

[Бележки]

Чл. 13. За предпазване на населението и тер

иторията на страната от внасяни паразитни болести РИОКОЗ разпореждат необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

 Чл. 14. Съобщаването на лабораторно потвърден случай на малария от структурите по чл. 6, ал. 1 на РИОКОЗ, общопрактикуващия лекар (ОПЛ) или лечебното заведение, изпратило материала за изследване, се извършва при условията и по реда на чл. 8 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.). [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 15. (1) При лабораторно потвърден случай на малария РИОКОЗ изпраща в срок до 24 часа до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ адресните данни за лицето - болен или заразоносител, вида на маларията, страната, в която лицето е заразено, и датите на заболяване, диагностициране и хоспитализация. (2) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве извършва епидемиологично и ентомологично проучване и организира и провежда необходимите противоепидемични мерки не по-късно от 24 часа от съобщаването на случая. (3) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве попълва и изпраща карта за епидемиологично проучване (приложение № 5) до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ в срок не по-късно от 20 дни от съобщаването на случая. (4) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, регистрирала случай на малария на лице с адресна регистрация от друга област на страната, в срок не по-късно от 24 часа уведомява РИОКОЗ по местоживеене на лицето.

 

Чл. 16. При класифициране на случай на малария като местен, възникнал в резултат на заразяване от случай на внесена малария, се извършват следните дейности: 1. регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве изпраща в срок не по-късно от 12 часа до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ адресните данни за лицето - болен или заразоносител, вида малария, датите на заболяване, диагностициране и хоспитализация; 2. министърът на здравеопазването със заповед определя състава на екипа от специалисти, който организира и провежда необходимите противоепидемични и профилактични мерки за ликвидиране на маларийното огнище, възникнал епидемичен взрив или маларийна епидемия; 3. Националният център по заразни и паразитни болести съвместно с РИОКОЗ и РЦЗ осъществяват постоянен епидемиологичен надзор за откриване на нови случаи или рецидив на заболяването в продължение на 3 години.

 Чл. 17. При лабораторно потвърдени случаи на внасяни паразитни болести РИОКОЗ разпореждат необходимите противоепидемични мерки. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

, морски и сухоземни транспортни средства, пътуващи или работещи временно в страни, ендемични за тропически паразитни болести, задължително се информират преди заминаване за риска от заразяване и начините за предпазване от малария и други тропически паразитни болести от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология". (2) Организацията по осъществяването на дейността по ал. 1 е задължение на ръководителите на транспортни фирми. (3) Ръководителите на транспортни фирми по ал. 2 са длъжни да осигурят за екипажите по ал. 1 провеждането на химиопрофилактика и запас от индивидуални лечебни дози антималарийни препарати, включително и за резистентни форми на тропическа малария, съгласно указанията на МЗ по чл. 2, ал. 2. (4) За изпълнението на дейностите по ал. 1 и 3 ръководителите на транспортните фирми водят писмена документация. (5) Членовете на екипажите по ал. 1 са длъжни да подадат във фирмите декларация по чл. 19, ал. 3 преди всяко отпътуване. (6) Членовете на екипажите по ал. 1, които са имали повишена температура по време на пътуването, се изследват за малария извън страната при първа възможност и непосредствено след завръщането си в Република България в структурите по чл. 6, ал. 1. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

 

Чл. 19. (1) Туристическите фирми, които организират пътувания в тропически страни, осигуряват на пътуващите специализирана информация относно рисковете и начините за предпазване от заразяване с малария и с други тропически паразитни болести и тяхната профилактиката. Тази информация се предоставя от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология". (2) За изпълнение на задълженията по ал. 1 туристическите фирми водят писмена документация. (3) Всеки пътуващ е длъжен да подаде във фирмата преди заминаване декларация по образец в два екземпляра (приложение № 6), свидетелстваща за изпълнението на задълженията по чл. 18 и 19. (4) Ръководителите на транспортните и туристическите фирми съхраняват един екземпляр от декларацията по ал. 3 за срок една година след изтичане на периода за пътуване или работа на лицето, подало декларацията. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 20. Химиопрофилактика и лечение на малария и други тропически паразитни болести на пътуващи по чл. 18 и 19 се назначават от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология". [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 21. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве контролира изпълнението на дейностите по чл. 18 и 19. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 22. Военните контингенти, изпълняващи дейности в ендемични за паразитни болести региони, задължително се информират за риска от заразяване с малария и с други тропически паразитни болести, както и за мерките и начините за профилактика. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 23. Транзитните и/или регистрационно-приемателните центрове на територията на Република България, в които са настанени чужденци, идващи от ендемични за паразитни болести страни, посочени в приложение № 1, са длъжни да организират по отношение на тези граждани: 1. паразитологични изследвания по приложение № 7 в РИОКОЗ по епидемиологични и/или клинични показания; 2. при лабораторно потвърден случай на внасяна паразитна болест да осигурят провеждане на лечение и на контролни лабораторни изследвания на болния/заразоносителя. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

 

Чл. 24. Контролът върху изпълнението на дейностите по чл. 23 се осъществява от РИОКОЗ по местонахождение на транзитния и/или регистрационно-приемателния център. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 25. Профилактичните мерки срещу маларията включват паспортизация на анофелийни биотопи и ентомологичен мониторинг. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 26. Мерките по чл. 25 се предприемат от биолозите на РИОКОЗ. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 27. В огнища на внесена и/или местна малария, регистрирани в маларийния сезон, по преценка и предписание на паразитолог от РИОКОЗ се провежда инсектицидна обработка при условията и по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 12 от 2005 г.). [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 28. При регистрирани случаи на малария и други тропически паразитни болести РИОКОЗ и ЛЗ провеждат здравно-просветни дейности. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 29. Националният център по заразни и паразитни болести оказва методична и организационна помощ на РИОКОЗ и ЛЗ по проблемите на внасяните паразитни болести. Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 1. "Внасяни паразитни болести" са паразитни болести, с които са се заразили граждани, пребиваващи извън територията на Република България, които впоследствие са диагностицирани в Република България. 2. "Ендемични за паразитни болести региони" са географски територии, където се регистрира постоянно ниво на заболяемост от дадена паразитна болест и се осъществява местно предаване в продължение на няколко последователни години. 3. "Рискови за заразяване региони" са територии, включващи страни с разпространени тропически паразитни болести, в които при пребиваване има риск от заразяване. 4. "Епидемиологичен надзор" е системно регистриране и анализ на епидемиологична информация с цел планиране и провеждане на съответните противоепидемични мерки, оценка на тяхната ефективност, както и осигуряване на обратна връзка до всички звена, участващи в надзора. 5. "Епидемиологичен контрол" е система от противоепидемични и организационни мерки за ограничаване или ликвидиране на определена паразитна болест в огнище на зараза. 6. "Тропически паразитни болести" са паразитни болести, характерни за и широко разпространени в тропическите и субтропическите страни. 7. "Епидемиологични показания" са показания, свързани с риск от заразяване на хора и/или разпространение и/или избухване на епидемичен взрив/епидемия от внасяна паразитна болест. 8. "Епидемиологично и ентомологично проучване" е комплекс от мероприятия за проучване, оценка и провеждани мерки спрямо болния/заразоносителя и преносителя (анофелийните комари). 9. "Клинико-епидемиологични показания" са показания, свързани с характерните клинични прояви и с опасност паразитът да се предава на здрави хора и да предизвиква нови заболявания като единични случаи или епидемии. 10. "Ентомологичен мониторинг" е постоянно проучване на преносителя и регистрация по отношение на видов състав, плътност и динамика на популацията и др. 11. "Анофелийни биотопи" са водоеми от различен тип, в които има благоприятни екологични условия за развитие на ларвите на комарите. 12. "Паспортизация на анофелийни биотопи" е регистрация на анофелийните биотопи с данни за място (район, селище), карта и схема на водоема, площ, тип (блато, канал, река и др.), постоянен/временен, растителност, дълбочина и регистрирана комарна фауна. 13. "Микроскопски препарат" е биологичен материал, поставен на предметно стъкло, който се изследва под микроскоп в нативен вид или след оцветяване. 14. "Транспортна фирма" е търговец, който извършва дейност по превоз на пътници, багажи и товари със собствени или наети транспортни средства. Заключителни разпоредби

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 5 от Закона за здравето. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Приложение № 1 към чл. 9 Разпространение и риск от заразяване с най-значимите тропически паразитни болести в страните на:

А. Африка М А Три- Кож- Вис- Ву- Л Он- Ди- Дра- Ан- Шис- а м па- на це- ше- о хо- пе- кун- ки- то- л е но- рал- ре- а цер- та- ку- лос- зо-

Наименование а б зо- лайш- на рио- о ко- ло- ло- то- ма- на страната р и мо- ма- за - з за не- за ми- то- и а зи нио- лайш- Бру- а ма- до- зи я з за ма- гио- то- зи а нио- за за за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Алжир р р - р о - - - - о р о Ангола п п р о - о п р р р п р Бурунди п п р - - р - - о - п р Ботсвана п о р - - - - - - р о р Бенин п п о о - п п р о п п п Буркина Фасо п - р р - р р р о п п п Габон п п п - о п п р п р п о Гамбия п п п п - п р о о о п р Гана п р р о - п р р п р п р Гвинея п п о р о п р р п о п р Гвинея Бисау п п п - о п п р р о п р Джибути - п - о - - - - - - о о Екваториална Гвинея п п р - о п п п р - п п Етиопия п р р р о о - о - о п о Замбия п р р - - р р - о о о р Западна Сахара р - - - - - - - - - - - Заир (ДР Конго) п п р о - р п р р о р р Кения п п р о р о - о о - п р Конго п п р - о п п р о о п р Камерун п п р о о р р п р р п р Кот Д'Ивоар п п р о - р р р п р п р Либерия п п р о - п р р о р п р Либия о о - р о о - - - - р о Лесото - р - - - - - - - - - - Мавритания р - - о - - - - - о р р Малави п - о - - р о - о о п п Мали п о р р о р р р о р р р Малагашка република п п - - - р - - - - п р Мароко р п - о о о - - - - о р Мозамбик п р о - - р - - о - п п Остров Мадагаскар п п - - - р - - - - п р Нигер п о р р о р о о о - р о Нигерия п п р р о р р р р р о р Египет р р - р о р - - - о р р Намибия п о о - - - - - - р о о Родезия (Южна) о - о - - о - р о р п п Руанда п п р - - р - - - - - - Свазиленд о п - - - - - - - - - - Сенегал п о р р р п р р р р п р Сомалия п п - о о - - - - о п р Судан п о р о р о р о р р р р Сиера Леоне п п р - о п р р р о п р Танзания п п р - р р - р р о р р Того п п р - р п п р о р п п Тунис р п - р р - - - - р р р Уганда п п р о о р о р р р п п Централна Африканска република п р р о о п п р р о р п ЧАД р п о р о р р р р р р р ЮАР о о - - о - - - - - р р Легенда: П - повсеместно разпространение Р - разпространение в отделни райони О - отделни огнища (-) - липсва или няма данни Б. Азия М А Кож- Вис- Ву- Он- Дра- Ан- Шис- Па- а м на це- ше- хо- кун- ки- то- ра- л е рал- ре- цер- ку- лос- зо- го- Наименование а б лайш- на рио- ко- ло- то- ма- ни- на страната р и ма- за - за за ми- то- мо- и а нио- лайш- Бру- до- зи за я з за ма- гио- зи а нио- за за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Аден р п о о - - р - о - Афганистан п - п о - - - р - - Бахрейн п п о - - - - - - - Бирма (Мианмар) п р о о о - о р - - Бангладеш р о - п р - о р - - Израел о - р о - - - - о - Индонезия п о - - о - - р о р Индия п п р р р - п р о р Йордания р - р р - - - о - - Ирак р п р о - - о р р - Иран р о р р о - р р о - Камбоджа п р о о - - - п - п Китай р о - р р - - р р р Корея п п - - - - - п р р Кувейт - п о - - - - п о - Лаос п п о о - - - о о р Ливан р - р о р - - р о - Малайзия п р о о о - - р р о Непал р р о р о - о р - о Йемен п п о о - о р р р - Оман п - о - - - - - - - Тайван о - - - р - - р р р Пакистан п п р о о - р о - р Папуа Нова Гвинея п п - - п - - о - р Саудитска Арабия р - о о - - р р р - Виетнам п п - о п - - п - п Сирия р - р о - - - р р - Тайланд р п о о о - - п о п Турция п о р р о - о р о - Филипини р р - - р - - р р о Шри Ланка п п о - о - - п - - Япония - о - - р - - п р р В. Латинска Америка М А Кож- Вис- Ву- Он- Дра- Ан- Шис- Па- а м на це- ше- хо- кун- ки- то- ра- л е рал- ре- цер- ку- лос- зо- го- Наименование а б лайш- на рио- ко- ло- то- ма- ни- на страната р и ма- за - за за ми- то- мо- и а нио- лайш- Бру- до- зи за я з за ма- гио- зи а нио- за за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Аржентина р о о р - - - о - - Боливия р о о о - - о о - - Бразилия п о р р р - о о р о Венецуела р о р о р р - о р о Гватемала р о о о р р - п - - Еквадор р о р р - - - р - р Куба - о - - - - о п - - Колумбия п о р о р о - о о о Мексико р о о о - р - о - о Никарагуа п о о о - - - п - - Хаити р о - - п - - п п - Парагвай п о р о - - - о - о Перу р о р р - - - р - о Панама п о р о п - - р - о Салвадор (El Salvador) р о р о - - - п - - Уругвай - о - - - - - р - - Хондурас р о о о - - - п - - Чили - о о - - - - р - - [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 Клинични и/или епидемиологични показания, по които се изследват лица, идващи от страни с разпространена малария Лицата са посетили страни с разпространена малария и отговарят на поне едно от следните условия: а) преболедували са от малария извън територията на Република България; б) имат или са имали температурно състояние независимо от диагнозата; в) имат или са имали клинични и/или лабораторни данни за анемия и/или хепатоспленомегалия. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4 Ред за изследване за малария 1. Взима се периферна кръв и от нея на отделни предметни стъкла се приготвят два вида микроскопски препарати - кръвна натривка и три дебели кръвни капки. 2. Приготвените микроскопски препарати се оцветяват по метода на Романовски-Гимза и се изследват под микроскоп за наличие на причинители на малария. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 Месечна/годишна справка за лабораторно потвърдените случаи на внасяните паразитни болести Медико-диагностични лаборатории по медицинска паразитология/РИОКОЗ град

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Месец: _____________ година _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Брой лица Е А Т А С Х Т Л А К Б П Л Л М Ф Ш Т Е Т Ф Д изледвани чрез: н с р н т и е а м р л н а а а и и о х р а р българи  т к и к р м н м е и а е й й л л с к и и с у чужденци  е а х и о е и б б п с в ш ш а а т с н х ц г р р о л н н и л и т т м м м р р о о о и и и о и ц о г о д и а о о о а а и и з п к н о (*) б д е с и л о о з с ц ц н н я о о л о е л и о ф т л е з з а п и и и и з м а к л о о з а о о п и а (аме- о с с о о и о з о о з з а л м и и (**) бен р т т з з (вид) з м з з а а о и д д аб- и о о а а и о а а з д о о цес) д з з (вис- (кож- (вид) з а о з з и а а це- на) а з а а о рал- и з на) а Макроскопска диагностика От тях положи- телни: Перианален отпе- чатък От тях положителни: Фекалии - хелминти и протозои От тях положителни: Културелно изследване От тях положителни: Фекалии - оцветява- не за чревни протозои От тях положителни: Кръвни и тъканни материали От тях положителни: Урина От тях положителни: РПХА От тях положителни: ELISA От тях положителни: РИФ От тях положителни: Други имунологични методи От тях положителни: (*) Находките се описват по вид на открития паразит в забележка. (**) При откриване на T.solium се описва в забележка. Забележка. Таблицата се изпраща от РИОКОЗ в МЗ и НЦЗПБ до 15-о число на следващия месец. Дата: Изготвил: .............................................................. (подпис, име, фамилия, длъжност) [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 5 към чл. 15, ал. 3 МЗ - РИОКОЗ град ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Карта за епидемиологично проучване на паразитно болен и паразитоносител с внесена паразитна болест № ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1. Име, презиме, фамилия ................................................................................................................................................................................................................................................................... - Възраст: ...................................................... ЕГН ............................................................................................................................................................................................................. 2. Пол: … МЪЖ ЖЕНА (да се подчертае) 3. Националност ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Професия: ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Месторабота (адрес) ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 6. Постоянно местожителство (адрес) .......................................................................................................................................................................................................................................................... 7. От коя страна пристига ................................................................................................................................................................................................................................................................... 8. Дата на пристигане в България .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9. Други страни, които е посетил през последните месеци (страна, дата) ................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10. Боледувал ли е от малария и друга тропическа паразитоза? ДА НЕ; Година ............................................................................................................................................................................................................. Страна/и… ................паразитоза/и ................................................................................................................................................................................................................................................. Проведено лечение: ДА НЕ (да се подчертае) Препарат .................................................................................................................................................................................................................................. 11. Хемотрансфузия през последните 3 месеца: ДА НЕ (да се подчертае) 12. Химиопрофилактика: ДА НЕ (да се подчертае) Препарат. .................................................................................................................................................................................................................................. 13. Как и къде е открит болният - активно, пасивно (да се подчертае) ...................................................................................................................................................................................................................... Наименование на ЛЗ/РИОКОЗ 14. Начало на заболяването: дата ............................................................................................................................................................................................................................................................. 15. Първоначална диагноза: ................................................................................................................................................................................................................................................................... 16. Дата на потърсване на лекарска помощ .................................................................................................................................................................................................................................................... 17. Дата и място на вземане на материал за изследване: .................................................................................................................................................................................................................................. (дата) ЛЗ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18. Дата на получаване на материала в паразитологична лаборатория ...............................................................; (дата) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... (наименование на лабораторията) 19. Дата на изследване................................; .................................................................................................................................................................................................................................. (дата) (изследването е извършено от) 20. Резултат (вид на паразита, стадии) .................................................................................................................................................................................................................................................... ............. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21. Паразитемия (за малария) ................................................................................................................................................................................................................................................................... 22. Дата на изпращане на резултатите в ЛЗ ................................................................................................................................................................................................................................................. 23. Дата на изпращане на препаратите за потвърждаване в НЦЗПБ: ......................................................................................................................................................................................................................... 24. Резултат в НЦЗПБ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 25. Проведено лечение - стационарно/амбулаторно (да се подчертае) 26. Хоспитализация (дата, ЛЗ) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 27. Лекарствен препарат, доза, схема .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28. Дата на започване на лечението:… .......................................................................................................................................................................................................................................................... 29. Изход от заболяването ................................................................................................................................................................................................................................................................... 30. Окончателна диагноза: ................................................................................................................................................................................................................................................................... 31. Класификация на случая: а) при малария: 1) внесен; 2) местен от вносен; 3) местен от местен (предаден чрез комар); 4) рецидив; 5) хемотрансфузионен; 6) неопределен; б) при други тропически паразитози: 1) внесен; 2) местен от вносен (да се подчертае). 32. Класификация на огнището: Ново активно, остатъчно активно, остатъчно неактивно, ново потенциално, псевдоогнище (да се подчертае) 33. ДРУГИ ДАННИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ (ТЕКСТУАЛНО) (трудности във: регистрацията, изследването, лечението и проучването; престой в тропическа страна; риск при работа; химиопрофилактика; различно местоживеене от мястото на диагностицирането; сезон; нападение от комари; ентомологични данни (вид, численост и др.); мероприятия за борба с вектора (препарат, помещения и др.); лечение и продължителност; контролни изследвания; клинично състояние (симптоматика, продължителност) и т. н. ……… ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (при необходимост да се използва допълнителен лист) ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

Паразитоза, вид на причинителя, класификация на случая, вероятни място/страна на заразяването. ЗАБЕЛЕЖКА: Епидемиологичната карта се изпраща в МЗ и НЦЗПБ не по-късно от 3 седмици след съобщаване на случая. Дата: Извършил проучването: ....................................................................... .............................................................. (подпис, име, фамилия, длъжност) [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 6 към чл. 19, ал. 3 ДЕКЛАРАЦИЯ Подписаният (ата) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (име, презиме и фамилия) Постоянен адрес .............................................................................., пътуващ за .................................................................................................. на .............................................................., (страна) (дата, месец, година) получих информация за риска от заразяване и начините за предпазване от тропически паразитни болести, разпространени в страната/страните, до които ще пътувам. ....................................

 

Пътуващ: (дата, месец, година) [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Приложение № 7 към чл. 23, т. 1 Списък на паразитологичните изследвания 1. При пристигане от Азия се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза. 2. При пристигане от Африка се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза, трипанозомози. 3. При пристигане от Южна Америка се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза, трипанозомози. 4. Материали за изследване в зависимост от паразитното заболяване: 4.1. кръвна натривка - при филариатози и трипанозомози; 4.2. урина - пикочо-полова шистозомоза; 4.3. фекалии - чревни хелминтози и протозоози; 4.4. храчка - парагонимоза; 4.5. костно-мозъчен пунктат - висцерална лайшманиоза; 4.6. натривка от кожни лезии - кожна лайшманиоза; 4.7. срези от кожа - онхоцеркоза, стрептоцеркоза.