Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на закона
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

[Препратки от статии]

[Препратки от практики]

[Препратки от процедури]

[Бележки]

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.

(2) Обект на дейностите по ал. 1 са граждани на Република България и на други страни, идващи от ендемични за паразитни болести региони, с цел недопускане внасянето и разпространението на тези заболявания на територията на Република България. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

[Препратки от статии]

[Препратки от практики]

[Препратки от процедури]

[Бележки]

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 2. Тази наредба има за цел да се намалят рисковете при използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Раздел I. Общи положения

[Препратки от статии]

Препратки от практики]

[Препратки от процедури]

[Бележки]

Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. лицата, които подлежат на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации; 2. редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите по т. 1; 3. специфичните изисквания и приложението на отделни серуми, имуноглобулини и други биологични продукти с профилактична цел. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 2. Стаята за лична хигиена на жените се състои от: 1. приемна, в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 кв.м, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползуване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.; 2. процедурна с индивидуални кабини: 1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 - по 1 кабина плюс на 200 жени. Всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 кв.м, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ; 3. тоалетна.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

§ 1. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията по раздел II, буква "в", т. 5.2 от приложението в 3-месечен срок от влизане в сила на наредбата.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за оказване на неотложна медицинска помощ и организацията на работата на звената за неотложна медицинска помощ в здравните заведения, наричани по-нататък "звената". [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

 Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Чл. 1. С наредбата се регламентират: 1. условията за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от средствата на: а) фонд "Общо заболяване и майчинство"; б) фонд "Пенсии"; в) фонд "Трудова злополука и професионална болест"; г) фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"; 2. редът за провеждане на процедура за избор на юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

 

Pages