[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 1. С правилника се определят устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, наричан по-нататък "медицинския институт".

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 1. (1) Този правилник регламентира устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), наричан "центърът".
(2) Центърът е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 2. Центърът за спешна медицинска помощ е юридическо лице със седалище административния център на съответната област и осъществява дейността си на нейната територия.

Раздел II.
Устройство и управление на ЦСМП

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 1. С този правилник се урежда дейността на спасителните центрове в страната.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 2. Спасителен център е физическо или юридическо лице, което се грижи за живи екземпляри животни и/или растения, настанени в предназначени за целта места в определените от Закона за биологичното разнообразие случаи.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 3. Лицата и местата по чл. 2 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията и дейността на Висшия медицински съвет, наричан по-нататък "съветът".
(2) Висшият медицински съвет се състои от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския лекарски съюз, трима представители на Българския зъболекарски съюз, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, трима представители на Националната здравноосигурителна каса, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и по един представител на Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско училище и на Българския Червен кръст.
(3) Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 2. (1) Висшият съвет по фармация е консултативен орган на министъра на здравеопазването.
(2) Съставът му се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването.

Раздел II.
Функции

§ 1. (В сила от 1.06.2012 г. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) Член 56 се изменя така:
"Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.
(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.
(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.

Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. условията и реда за пускане на пазара и/или пускане в действие на медицински изделия;
2. задълженията на производителя, на неговия упълномощен представител и на вносителя на медицински
изделия;
3. условията и реда за издаване на разрешения за оценяване съответствието на медицинските изделия;
4. условията и реда за извършване на клинични изпитвания на медицински изделия;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. ) условията и реда за извършване на търговия с медицински изделия;
6. надзора на пазара на медицински изделия;
7. системата за уведомяване и оценяване на инциденти/потенциални инциденти, свързани с медицински
изделия.
(2) Целта на този закон е да гарантира пускането на пазара и/или в действие на медицински изделия,

от 30.12.1999 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2000 г., бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 8.08.2000 г., бр. 108 от
29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 21.05.2001 г. - бр. 51 от
5.06.2001 г.; изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 62 от 25.06.2002 г., бр. 83 от 19.09.2003 г., в сила от
1.01.2004 г., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от
1.01.2005 г., доп., бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 85 от 25.10.2005
г., в сила от 25.10.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр.
30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., (*) изм.,

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда;

2. видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда;

3. начина на взаимодействие между държавните контролни органи, осъществяващи инспектирането на труда.

Чл. 2. Законът се прилага за всички органи на изпълнителната власт или техни административни структури от специализираната администрация, на които е възложено със закон да извършват дейности, свързани с инспектиране на труда.
Чл. 3. Този закон има за цел да създаде условия за по-ефективен и ефикасен контрол върху спазването на условията на труд чрез подобряване на координацията и взаимодеиствието в работата на органите с контролни и сигнални функции в областта на трудовите и осигурителните отношения.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Чл. 2. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

(2) Службите по трудова медицина, наричани по-нататък "служби", се създават от:

1. работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели;

2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.

(3) За обслужване на работещи лечебните заведения могат да създават служби по трудова медицина, учредени като самостоятелни юридически лица.

Pages